Załóż indywidualne konto na stronie i zyskaj dostęp do dodatkowych materiałów dostępnych tylko dla osób zarejestrowanych
zamknij
Polityka prywatności

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych i jak się z nim skontaktować?

Administratorem Państwa danych osobowych w serwisie pawelgluchowski.pl (dalej jako: Serwis) oraz w aplikacji Koncepcja Hipertroficzna (dalej jako: Aplikacja), czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, jest:

GŁUCHOWSKI TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul.Obornicka 309, 60-689 Poznań, Polska, NIP 7812051155, Regon 525334476 (dalej jako: Administrator)

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do korespondencji tradycyjnej pod ww. adresem, do kontaktu telefonicznego pod numerem +48-500-497-287 lub mailowego na adres kontakt@pawelgluchowski.pl.

Na jakiej podstawie i w jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Udostępnienie przez Państwa danych osobowych Administratorowi, w tym danych dot. zdrowia, jest dobrowolne i następuje poprzez wyrażenie wyraźnej zgody w Serwisie i/lub w Aplikacji.

Niemniej, podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem korzystania z konta w Serwisie i z Aplikacji, gdyż umożliwia nam realizację naszych obowiązków prawnych i świadczenie najwyższej jakości usług na Państwa rzecz. Tym samym, konsekwencją wycofania swojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych jest niemożność korzystania z konta w Serwisie i/lub z Aplikacji.

Podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest zatem art. 6 ust. 1 (a) i ust. 1 (b) oraz art. 9 ust. 2 (a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 199/1 s. 1 – 88; dalej jako: RODO).

Dane osobowe podane przez Państwa w związku z korzystaniem z konta w Serwisie i/lub z Aplikacji będziemy przetwarzać w następujących celach:

 1. do wykonania zawartej pomiędzy nami umowy (dane zwykłe oraz dane dot. zdrowia);
 2. do zabezpieczenia Państwa praw jako strony umowy, na przykład obsługi złożonej reklamacji (tylko dane zwykłe);
 3. do działalności marketingowej, na przykład przesyłania Państwu naszych informacji handlowych (nie dotyczy osób poniżej 18 roku życia) - przesyłanie takich informacji drogą elektroniczną jest możliwe tylko i wyłącznie jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę (dotyczy także osób które nie ukończyły 18 roku życia) (tylko dane zwykłe);
 4. do wystawienia dokumentu sprzedaży (tylko dane zwykłe);
 5. do archiwizowania dokumentacji (elektronicznej lub papierowej) dot. wykonania umów, rachunkowej i podatkowej (tylko dane zwykłe);
 6. do ustalenia i dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej pomiędzy nami umowy (tylko dane zwykłe);
 7. do tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, w szczególności raportowania, planowania rozwoju sprzedaży towarów i usług, prac rozwojowych w systemach informatycznych, tworzenia modeli statystycznych (tylko dane zwykłe).


Komu ujawniamy Państwa dane osobowe?

Co do zasady, Administrator nie ujawnia Państwa danych osobowych żadnym stronom trzecim. Wyjątek stanowią przypadki, w których przekazanie Państwa danych osobowych zwykłych stronom trzecim jest niezbędne dla osiągnięcia ww. celów przetwarzania poprzez współpracę z podmiotami wspomagającymi naszą działalność, takimi jak podwykonawcy świadczący dla nas usługi marketingowe, informatyczne, księgowe, prawnicze, windykacyjne, płatnicze, bankowe, etc.

Zapewniamy, że w zawartych przez nas umowach zobowiązujemy wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Państwa danych, do przestrzegania standardów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Naszych partnerów biznesowych zawsze dobieramy z należytą starannością, a państwa dane osobowe w żadnym wypadku nie są przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak długo zamierzamy przechowywać Państwa dane osobowe?

Udostępnione nam dane osobowe zostaną przez nas trwale usunięte z upływem trzech miesięcy od ustania ostatniego celu przetwarzania, do którego służyły. Wyjątkiem są dane osobowe wykorzystywane przez nas do przekazywania Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną (o ile wyrazili Państwo na to zgodę i nie została ona przez Państwa cofnięta), które podlegają zaprzestaniu przetwarzania i trwałemu usunięciu w terminie 60 miesięcy od dnia, w którym przestali Państwo korzystać z naszych usług.

Skąd pozyskujemy dane osobowe?

Dane osobowe, które przetwarzamy, pochodzą przede wszystkim bezpośrednio od Państwa. Są to wówczas zarówno dane osobowe zwykłe, jak i szczególne, tzn. dot. Państwa zdrowia. Niemniej, Państwa dane osobowe zwykłe możemy również pozyskiwać z ogólnie dostępnych rejestrów lub od stron trzecich, jeśli jest to niezbędne dla osiągnięcia ww. celów przetwarzania.

Przykładowo, jeśli płacą Państwo za nasze usługi za pośrednictwem banku, to wejdziemy w posiadanie informacji z jakiego konta i w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia czy płatność została dokonana prawidłowo, jej zaksięgowania i rozliczenia, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do:

 1. sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych lub ich uzupełnienia;
 2. ograniczenia przetwarzania danych;
 3. żądania dostępu do swoich danych osobowych (między innymi: informacji o przetwarzanych przez nas danych, celach przetwarzania, odbiorcach danych lub kategoriach odbiorców) oraz otrzymania ich kopii;
 4. przeniesienia danych do innego administratora danych;
 5. usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), jeżeli zachodzi którakolwiek z okoliczności opisanych w art. 17 ust. 1 lit. od a do f RODO;
 6. wycofania swojej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (patrz sekcja „Na jakiej podstawie i w jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?”)


Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek drogą elektroniczną pod adresem kontakt@pawelgluchowski.pl lub w dowolny inny sposób, który pozwala na identyfikację wnioskodawcy. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Oznacza to, że w niektórych przypadkach będziemy mogli odmówić uwzględnienia wniosku. W takich przypadkach wyjaśnimy Państwu motywy naszej decyzji i podamy jej podstawę prawną. W każdym przypadku będziemy niezwłocznie udzielać Państwu niezbędnych wyjaśnień i pomocy w wykonywaniu Państwa praw.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zapewniamy, że przestrzegamy restrykcyjnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych i Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne. Niemniej, prosimy również pamiętać o Państwa prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Zmiana polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu internetowego lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie Administrator powiadomi Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem w korespondencji elektronicznej.

Polityka cookies

Za pomocą plików cookies Serwis i Aplikacja automatycznie gromadzą w logach dane związane z urządzeniem, z którego Państwo korzystacie. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych dla optymalizacji Serwisu i Aplikacji i dotyczą m.in.: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, czy dostawcy usług internetowych.

Pliki cookies wspierają analizę i mechanizmy korygowania błędów systemowych. Dane uzyskane za ich pomocą nie pozwalają na identyfikację konkretnych osób, ponieważ nie są nigdy łączone z danymi osobowymi podanymi przez Państwa. Tym samym, niniejsza polityka prywatności nie znajduje do nich zastosowania.

Niemniej jednak, jeżeli nie zgadzają się Państwo na wykorzystanie przez Serwis i/lub Aplikację plików cookies, mogą Państwo je zablokować odpowiednio konfigurując swoje urządzenie. Informacje o tym, jak to zrobić, znajdą Państwo w instrukcji obsługi swojego urządzenia, przeglądarki internetowej lub systemu operacyjnego.

Atlas Ćwiczeń
ikonka play youtube
Wyciskanie na barki!
Właściwy trening to nie tylko powtarzanie wybranych ruchów, ale też analiza i zrozumienie tego co robimy. Nie zawsze kopiowanie utartych schematów i powielanie wzorców ma sens i niesie za sobą korzyści jakich oczekujemy.
Chcesz efektywnie trenować? Zrozumieć czemu właśnie tak powinien wyglądać Twój trening? Zrozumieć anatomiczne i biomechaniczne podstawy wysiłku siłowego? Wejdź i zapoznaj się z materiałami, które całkowicie zmienią Twoj sposób patrzenia na trening
Chcesz więcej?
ikonka play youtube
Ciężar ma znaczenie!
czas: 10:50
ikonka play youtube
Trening cardio
czas: 5:40
ikonka play youtube
Zdrowe jelita to podstawa
czas: 2:60
ikonka play youtube
Trening personalny
czas: 15:50
Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.