Załóż indywidualne konto na stronie i zyskaj dostęp do dodatkowych materiałów dostępnych tylko dla osób zarejestrowanych
zamknij
Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1. Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.pawelgluchowski.pl

2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

a) Usługodawca, Trener – Paweł Głuchowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GŁUCHOWSKI TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres Obornicka 309, 60-689 Poznań, Polska, NIP 7812051155, adres e-mail: kontakt@pawelgluchowski.pl

b) Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym www.pawelgluchowski.pl

c) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, nabywająca usługę od Usługodawcy;

d) Indywidualne konto Klienta – założone i prawidłowo opłacone przez Klienta konto, za pośrednictwem którego odbywa się świadczenie usług trenerskich i dietetycznych objętych ofertą Serwisu.

e) Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;

f) Newsletter – materiały przesyłane przez Usługodawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

§ 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

a) posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,

b) posiadać przeglądarkę internetową,

c) posiadać aktywne konto poczty e-mail.

2. Całość współpracy trenerskiej z Klientem prowadzone jest tylko i wyłącznie poprzez indywidualne konta na stronie http://www.pawelgluchowski.pl.

3. Współpraca rozpoczyna się po łącznym spełnieniu poniższych warunków:

a) założenie na stronie http://www.pawelgluchowski.pl indywidualnego konta Klienta,

b) kompletnego wypełnienie ankiety Klienta, dodanie pomiarów, zdjęć i opcjonalnie badań krwi.

c) uiszczeniu pełnej opłaty za start zgodnie z wybranym pakietem: TRENING (kwota startowa 290 zł), PREMIUM (kwota startowa 390 zł), 3 MIESIĄCE PREMIUM(kwota startowa 900 zł), 3 MIESIĄCE TRENING (kwota startowa 670 zł)

4. Konto Klienta po łącznym spełnieniu wyżej wskazanych warunków aktywne przez określoną ilość dni, zgodną z wybranym pakietem.

a) Pakiety TRENING i PREMIUM przedłużają dostęp do konta na okres 36 dni tygodni, od daty zaksięgowania wpływu opłaty na rachunek bankowy.

b) Pakiet 3 miesiące przedłużają dostęp do konta na okres 108 dni tygodni, od daty zaksięgowania wpływu opłaty na rachunek bankowy.

5. Płatność dokonywana jest poprzez serwis przelewy24.

6. Przedłużenie współpracy na okres kolejnych 36 dni odbywa się poprzez uiszczenie opłaty za kontynuacje w wysokości zależnej od pakietu

a) W przypadku pakietu PREMIUM jest to kwota 340 zł, płatna najpóźniej do 7 dni po utracie ważności konta. W przypadku płatności po upływie 7 dni od straty ważności konta, opłata ponownie będzie w wysokości 390 zł.

b) W przypadku pakietu TRENING jest to kwota 250 zł, płatna najpóźniej do 7 dni po utracie ważności konta. W przypadku płatności po upływie 7 dni od straty ważności konta, opłata ponownie będzie w wysokości 290 zł

c) Pakiet 3 MIESIĄCE nie posiada opcji przedłużenia, a po utracie ważność, możliwy jest zakup nowego pakietu w kwocie startowej.


§ 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki wykonywania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca oferuje następujące usługi:

 • konsultacja żywieniowa online,
 • kontynuacja konsultacji żywieniowej online,
 • konsultacja treningowa online,
 • kontynuacja konsultacji treningowej online,

2. Współpraca z Klientem rozpoczyna się od Konsultacji, na której Trener, na podstawie przekazanych przez Klienta informacji dokonuje oceny organizmu i formy Klienta, oraz w porozumieniu z Klientem określa cel i ramy jego realizacji, a także tworzy plan działania.

3. 8 dni współpracy współpracy przeznaczone jest w szczególności na dokonanie wywiadu i przygotowanie planu treningowego, 4 pełne tygodnie (28 dni) przeznaczone są na właściwą współpracę, realizację planu.

4. Okres oczekiwania na przygotowanie planów żywieniowych i treningowych oraz pisemnych odpowiedzi na relacje i konsultacje wynosi maksymalnie 8 dni od momentu przekazania kompletu wymaganych informacji (formularz startowy lub formularz comiesięcznej konsultacji, wgranie pomiarów i zdjęć). W przypadku niezależnych od Trenera przeszkód, uniemożliwiających terminowe przesłanie planu, każdorazowo klient będzie informowany.

5. W ramach współpracy Trener:

a) przeprowadza wywiad zdrowotny na podstawie przekazanych przez Klienta informacji (analiza wyników badań krwi opcjonalnie)

b) przygotowuje zindywidualizowany plan treningowy oraz żywieniowy

c) udostępnia możliwość nieograniczonego korzystania z zasobów znajdujących się na stronie www.pawelgluchowski.pl w tym w szczególności ATLASU ĆWICZEŃ

d) ok 10 dnia realizacji programu treningowego lub żywieniowego odbywa się kontrola i ewentualna modyfikacja pierwotnych założeń treningowych lub żywieniowych.

e) w przypadku przedłużenia współpracy, w każdym kolejnym miesiącu przeprowadzana jest kontrola i ewentualna korekta i modyfikacja planów

6. Zasady współpracy z Klientem w trybie przygotowania zawodniczego ustalane są indywidualnie z Trenerem, co do zasady do takiej współpracy stosują się wszystkie powyższe zapisy oraz dodatkowo te wskazane poniżej:

a) W przypadku przygotowania zawodniczego opłata miesięczna jest uzgadniana indywidualnie

b) Kontrole Klienta w przygotowaniu zawodniczym odbywają się regularnie, zależnie od okresu przygotowań i są dobierane indywidualnie.

c) Klient chcący rozpocząć przygotowania do startu obowiązkowo musi dostarczyć badania krwi, które są dobierane indywidualnie.

7. Trener oraz Klient prowadzony w ramach przygotowania zawodniczego w ramach wzajemnych ustaleń i potrzeb Klienta mogą modyfikować zakres usług świadczonych przez Trenera.

8. Usługodawca niniejszym informuje, że aktywność fizyczna związana z realizowaniem planu treningowego niesie za sobą ryzyko kontuzji, a stosowanie planu dietetycznego może w niektórych przypadkach mieć negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie uczestnika.


§ 4 Reklamacje

1. Reklamacje powinny być kierowane na adres email: kontakt@pawelgluchowski.pl

2. Reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy,
 • adres poczty elektronicznej,
 • przedmiot reklamacji, minimum numer zamówienia/ nazwę konta

3. wskazanie czego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym ona polega).

4. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na adres z którego ją otrzymał.


§ 5 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:

a) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

b) zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

c) zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.

d) Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

3. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko za zgodą obu stron sporu


§ 6 Odstąpienie od Umowy

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Formularz odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymiprzedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


§7 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie treści zamieszczone, udostępniane i sprzedawane na stronie Serwisu internetowego (wliczając w to grafikę, zdjęcia, materiały wideo, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy oraz Pawła Głuchowskiego. Zabronione jest ich powielanie, kopiowanie, przetwarzanie i udostępnianie w celach komercyjnych, w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody Autora.

2. Usługodawca oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Klientów jakie są przewidziane między innymi Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym Usługi/Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Usługodawcę określone zostały w „Polityce prywatności” Sklepu internetowego.

3. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione. Szczegółowy zakres ochrony uregulowany został zgodnie z wymaganiami w polityce Ochrony Danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest

GŁUCHOWSKI TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP: 7812051155

ul. Obornicka 309,

60-689 Poznań, Polska

Mail: kontakt@pawelgluchowski.pl

5. Klient w procesie finalizacji zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dla realizacji składanego zamówienia.

6. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym drogą elektroniczną przez zapisanie się do NEWSLETTERA.

7. Administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:

 • podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia;
 • osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w sytuacji, gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;
 • dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia, lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (2 lata okres to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuację wyjątkowe)
 • osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”
 • Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

8. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

9. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

10. Załącznikiem do Regulaminu jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

11. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

12. Informacje dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

13. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto.

14. W kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.06.2023

Atlas Ćwiczeń
ikonka play youtube
Wyciskanie na barki!
Właściwy trening to nie tylko powtarzanie wybranych ruchów, ale też analiza i zrozumienie tego co robimy. Nie zawsze kopiowanie utartych schematów i powielanie wzorców ma sens i niesie za sobą korzyści jakich oczekujemy.
Chcesz efektywnie trenować? Zrozumieć czemu właśnie tak powinien wyglądać Twój trening? Zrozumieć anatomiczne i biomechaniczne podstawy wysiłku siłowego? Wejdź i zapoznaj się z materiałami, które całkowicie zmienią Twoj sposób patrzenia na trening
Chcesz więcej?
ikonka play youtube
Ciężar ma znaczenie!
czas: 10:50
ikonka play youtube
Trening cardio
czas: 5:40
ikonka play youtube
Zdrowe jelita to podstawa
czas: 2:60
ikonka play youtube
Trening personalny
czas: 15:50
Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.