Załóż indywidualne konto na stronie i zyskaj dostęp do dodatkowych materiałów dostępnych tylko dla osób zarejestrowanych
zamknij
Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1. Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa warunki korzystania z aplikacji Koncepcja Hipertroficzna oraz serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.pawelgluchowski.pl

W niniejszym Regulaminie zawarto informacje o nas i o naszych Usługach, jakie działania Klientów w ramach Usług lub w związku z nimi są dozwolone, a jakie nie, co należy robić w razie problemów, a także inne ważne informacje.

Prosimy uważnie przeczytać ten Regulamin przed rozpoczęciem Współpracy, gdyż Wyrażając na niego zgodę, Klient zawiera z Trenerem wiążącą prawnie umowę. Jeśli w tym Regulaminie znajdują się niejasności, prosimy o kontakt (dane kontaktowe podano poniżej). Rozpoczęcie Współpracy z Trenerem bez akceptacji niniejszego Regulaminu nie jest możliwe.

Informacje na temat przetwarzania przez nas danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności, dostępnej pod adresem www.pawelgluchowski.pl/polityka-prywatnosci.

2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

a) Usługodawca, Trener – Paweł Głuchowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GŁUCHOWSKI TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres Obornicka 309, 60-689 Poznań, Polska, NIP 7812051155, tel: +48-500-497-287, adres e-mail: kontakt@pawelgluchowski.pl

b) Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym www.pawelgluchowski.pl

c) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nabywająca Usługi od Usługodawcy;

d) Indywidualne Konto Klienta – założone w Serwisie konto, za pośrednictwem którego odbywa się świadczenie Usług Klientowi.

e) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który nabywa Usługi w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

f) Newsletter – materiały przesyłane przez Usługodawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.);

g) Aplikacja – aplikacja mobilna Koncepcja Hipertroficzna;

h) Usługi, Współpraca – usługi świadczone Klientowi przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji.

§ 2. Warunki świadczenia Usług

1. Usługodawca przyznaje Klientowi ograniczony, niewyłączny, niezbywalny, niepodlegający podlicencjonowaniu, odwołalny dostęp i możliwość korzystania z Usług zgodnie z Regulaminem.

2. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Usług za pośrednictwem Serwisu, Klient powinien posiadać aktywne kontro poczty e-mail. Ponadto, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych, a także posiadać przeglądarkę internetową,

3. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Usług za pośrednictwem Aplikacji, Klient powinien posiadać Indywidualne Konto Klienta wraz z opłaconym pakietem. Ponadto, urządzenie mobilne, którym posługuje się Klient, powinno posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych, a także posiadać system operacyjny iOS lub Android wraz z bieżącymi aktualizacjami.

4. Usługi świadczone są tylko i wyłącznie poprzez Indywidualne Konto Klienta w Serwisie i Aplikacji.

5. Rozpoczęcie Współpracy jest możliwe dopiero wtedy, gdy Klient:

a) założy na stronie http://www.pawelgluchowski.pl Indywidualne Konto Klienta;

b) kompletnie wypełnieni wszystkie ankiety Klienta, doda pomiary, zdjęcia i opcjonalnie badania krwi;

c) opłaci w Serwisie wybrany pakiet Usług i ta płatność zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Trenera.

6. Po łącznym spełnieniu wyżej wskazanych warunków, Klient może korzystać z Usług przez określoną ilość dni, zgodnie z wybranym pakietem.

7. Płatność za wybrany pakiet jest dokonywana poprzez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych. W zakresie dozwolonym przez powszechne prawo obowiązujące, odpowiedzialność Trenera za usługi płatnicze oferowane przez tego dostawcę jest wyłączona.

8. Klient będący osobą fizyczną musi być pełnoletni.


§ 3. Rodzaje, ceny i zakres Usług

1. Usługi świadczone przez Trenera obejmują doradztwo treningowe i\lub żywieniowe w Serwisie i Aplikacji. W ramach Współpracy Trener:

a) przeprowadza wywiad treningowy na podstawie przekazanych przez Klienta informacji (analiza wyników badań krwi opcjonalnie);

b) przygotowuje zindywidualizowany plan treningowy i/lub żywieniowy;

c) udostępnia możliwość nieograniczonego korzystania z Aplikacji oraz z zasobów znajdujących się w Serwisie, w tym w szczególności z ATLASU ĆWICZEŃ;

d) w trakcie Współpracy przeprowadza dodatkową, comiesięczną kontrolę i ewentualnie modyfikację pierwotnych założeń treningowych i/lub żywieniowych;

e) wspiera realizację planu treningowego i/lub żywieniowego za pośrednictwem Aplikacji.

2. Zakres Usług, cena i okres ich świadczenia zależy od wybranego pakietu. Pełna lista pakietów wraz z ich cenami, zakresem i czasem trwania jest zawarta w cenniku dostępnym w Serwisie w zakładce „Oferta” w kategorii „Opieka Trenerska”:  www.pawelgluchowski.pl/oferta/opieka-trenerska. Cennik, o którym mowa, stanowi część niniejszego Regulaminu.

3. Współpraca z Klientem rozpoczyna się od etapu konsultacji online. Wówczas Trener, na podstawie przekazanych przez Klienta informacji, dokonuje oceny organizmu i formy Klienta, oraz w porozumieniu z Klientem określa cel i ramy jego realizacji. Etap konsultacji online kończy się stworzeniem i udostępnieniem Klientowi w Aplikacji indywidualnego planu treningowego i/lub żywieniowego.

4. Następnie, rozpoczyna się etap realizacji planu treningowego, który trwa przez cały pozostały okres świadczenia Usług. Na etapie realizacji planu treningowego Klient trenuje zgodnie z planem treningowym przy zdalnym wsparciu Trenera, który w Aplikacji monitoruje jego postępy.

5. Etap konsultacji online trwa maksymalnie osiem dni od dnia spełnienia wszystkich warunków, o których mowa w § 2 pkt 3. Na etapie realizacji planu treningowego, okres oczekiwania na doradztwo Trenera (np. w ramach kontroli) wynosi maksymalnie osiem dni od momentu nawiązania kontaktu i przekazania kompletu wymaganych informacji. Okresy te wliczają się do okresu świadczenia Usług.

6. O ewentualnej niemożności dochowania terminu określonego w pkt. 5 Klient będzie informowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

7. W przypadku uchybienia terminowi określonemu w pkt. 5 wskutek niedochowania należytej, profesjonalnej staranności przez Trenera, okres świadczenia Usług zostanie odpowiednio wydłużony.

8. Zasady oraz zakres Współpracy Trenera z Klientem w trybie przygotowania zawodniczego ustalane są indywidualnie. Jeśli nie postanowiono inaczej, do takiej Współpracy stosują się postanowienia niniejszego Regulaminu z następującymi wyłączeniami:

a) w przypadku przygotowania zawodniczego opłata miesięczna jest uzgadniana indywidualnie;

b) kontrole Klienta w przygotowaniu zawodniczym odbywają się regularnie, zależnie od okresu przygotowań i są dobierane indywidualnie.

c) Klient chcący rozpocząć przygotowania do startu obowiązkowo musi dostarczyć badania krwi, których zakres jest indywidualnie ustalany.

§ 4 Funkcjonalność i techniczna ochrona usług cyfrowych

1. Aplikacja i Serwis to oprogramowanie do przechowywania planów treningowych i wiedzy treningowej, monitorowania i analizowania danych związanych z ćwiczeniami fizycznymi i odżywianiem, oraz do zapewniania wskazówek dotyczących sportu, odżywiania i samopoczucia.

2. Główne funkcje Aplikacji i Serwisu to umożliwienie efektywnego kontaktu z Trenerem, dostęp do bazy ćwiczeń i materiałów instruktażowych, wglądu do planów treningowych, żywieniowych oraz listy zakupów, monitorowanie aktywności, zarządzanie Indywidualnym Kontem Klienta i danymi dot. zdrowia.

3. Aplikacja i Serwis są przeznaczone wyłącznie do celów związanych ze sprawnością fizyczną i samopoczuciem, a nie są przystosowane do diagnozowania ani terapii chorób ani innych schorzeń, ani też do leczenia lub zapobiegania chorobom. Usługodawca nie udziela w tym zakresie żadnych zobowiązań ani gwarancji. Datego, korzystanie z Aplikacji i Serwisu przez Klienta nie zwalnia go z odpowiedzialności za swoje własne dobre samopoczucie ani z konieczności konsultowania problemów zdrowotnych z lekarzem specjalistą.

4. Jeżeli Klient cierpi na zaburzenia zdrowotne lub zaburzenia pracy serca bądź jeżeli nie jest w pełni sprawny fizycznie, przed użyciem Aplikacji i Serwisu, podjęciem jakiegokolwiek programu treningowego w zakresie ćwiczeń fizycznych lub zmianą swojej diety powinien skonsultować się z lekarzem. Jeżeli Klient doświadczy jakichkolwiek problemów lub zaburzeń zdrowotnych, powinien zaprzestać korzystania z Usług i skonsultować się z lekarzem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy zdrowotne, które mogą wynikać z korzystania z programów treningowych. Klient przyznaje, że korzysta z Usług na własne ryzyko.

5. Usługodawca dokłada profesjonalnej staranności do technicznego zabezpieczania świadczonych Usług. Niemniej, Klient musi traktować dane swojego Indywidualnego Konta Klienta oraz nazwę użytkownika i hasło jako informacje poufne, których nie wolno nikomu udostępniać. Usługodawca zaleca wybór silnego hasła i przechowywanie go w bezpiecznym miejscu. Klient odpowiada za ochronę swojego hasła i wszelkie straty wynikające z przekazania danych Indywidualnego Konta Klienta osobom trzecim. Jeżeli Klient stwierdzi, że ktoś inny może używać jego hasła do Indywidualnego Konta Klienta, należy natychmiast powiadomić o tym fakcie Trenera oraz niezwłocznie zmienić hasło. Klient musi także podjąć odpowiednie kroki, aby zabezpieczyć dane Indywidualnego Konta Klienta, komputer, telefon komórkowy, oraz inne urządzenia mobilne, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi przez osoby trzecie.

6. Nie wolno używać Indywidualnego Konta Klienta innych Klientów, aby uzyskać dostęp do Usług.


§ 5 Dozwolony użytek

Uzyskując dostęp do Usług i korzystając z nich, Klient zgadza się robić to zgodnie z przepisami prawa i z postanowieniami tego Regulaminu. Klient potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że nie będzie używać Usług do przesyłania materiałów ani angażowania się w jakiekolwiek formy aktywności, które można uznać za nieuczciwość, szkalowanie, czyn szkodliwy, nieprzyzwoitość, obrazę, zastraszanie, molestowanie, szerzenie nienawiści, podburzanie, groźbę, czyn niezgodny z prawem, bluźnierstwo, pornografię, naruszenie prywatności lub inne budzące zastrzeżenia zachowania w związku z korzystaniem z Usług, w tym jakiekolwiek działania sprzeczne z prawem, nawoływanie do przemocy, dyskryminację, czy jakiekolwiek działania rodzące odpowiedzialność cywilną lub karną w ramach obowiązującego prawa.

O ile nie jest to dozwolone w ramach obowiązującego prawa, Klient zgadza się, że nie będzie:

a) usuwać jakichkolwiek znaków towarowych, not o prawie autorskim lub prawach własności z jakichkolwiek elementów Usług;

b) dokonywać reprodukcji, poprawek, modyfikacji, w części lub w całości Usług, a także łączyć lub wcielać Usług do innego oprogramowania;

c) uzyskiwać nieautoryzowanego dostępu do Usług, zależnych systemów lub sieci ani zakłócać ich działania;

d) rozkładać na czynniki pierwsze, dekompilować lub tworzyć dzieł pochodnych opartych w części lub w całości na Usługach ani wykonywać podobnych działań, o ile nie jest to dozwolone w ramach obowiązującego prawa;

e) dokonywać dystrybucji, licencjonowania, wynajmu, sprzedaży, odsprzedaży, cesji, publicznego wyświetlania, wykonywania, transmisji, przesyłania strumieniowego, nadawania ani innego podobnego wykorzystywania Usług;

f) przekazywać ani udostępniać Usług, w części ani w całości (w tym kodu źródłowego i obiektowego), w jakiejkolwiek formie jakimkolwiek osobom bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Usługodawcy;

g) podszywać się pod jakiekolwiek osoby;

h) wykorzystywać Usług ani żadnej ich części w sposób zabroniony prawem, będący aktem wyłudzenia lub umyślnego działania na szkodę innych, w tym m.in. w postaci hakowania lub wstawiania złośliwego kodu, w tym wirusów lub groźnych danych do Usług czy stron zawierających odnośniki do Usług lub do jakichkolwiek systemów operacyjnych;

i) naruszać praw własności intelektualnej Usługodawcy ani praw osób trzecich w związku z dostępem lub korzystaniem z Usług;

j) gromadzić danych o użytkownikach Usług, uzyskiwać dostępu do Usług za pomocą zautomatyzowanych systemów (np. botów) ani dokonywać prób deszyfrowania transmisji z lub na serwery, na których uruchomione są Usługi;

k) tworzyć, obsługiwać ani wykorzystywać oprogramowania, urządzeń, botów ani innych środków czy procesów (w tym programów zbierających informacje o stronach, wtyczek przeglądarki czy dodatków, ani żadnej innej technologii lub ręcznie), aby pobierać dane z Usług lub w inny sposób kopiować profile i inne dane Usług;

l) wykorzystywać Usług komercyjnie bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy;

m) uzyskiwać danych logowania lub dostępu do kont należących do innych osób.


§ 6 Reklamacje

1. Reklamacje powinny być przesyłane za pomocą formularza kontaktowego w Serwisie lub w Aplikacji, lub kierowane na adres email: kontakt@pawelgluchowski.pl

2. Reklamacja powinna zawierać:

imię i nazwisko lub nazwę firmy,
adres poczty elektronicznej,
przedmiot reklamacji, tj. przynajmniej numer zamówienia lub nazwę konta.
3. wskazanie czego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym ona polega).

4. Usługodawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Usługodawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje Konsumentowi na adres, z którego ją otrzymał.


§ 7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phpwww.uokik.gov.pl/wazne_adresy.phpwww.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:

a) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

b) zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

c) zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl;

d) Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl;

3. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko za zgodą obu stron.


§ 8 Odstąpienie od Umowy

Konsument udziela zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy. Dlatego, Konsument przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do Usług, których świadczenie już się rozpoczęło, nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy określone w  ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późń. zm.). Usługi świadczone przez Trenera stanowią bowiem dostarczanie treści cyfrowych za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta w rozumieniu art. 38 pkt 13 ww. ustawy.


§9 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie treści zamieszczone, udostępniane i sprzedawane na stronie Serwisu internetowego (wliczając w to grafikę, zdjęcia, materiały wideo, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy oraz Pawła Głuchowskiego. Zabronione jest ich powielanie, kopiowanie, przetwarzanie i udostępnianie w celach komercyjnych, w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

2. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na Usługi zamówione lub świadczone już przed tymi zmianami. Do takich Usług zastosowanie ma regulamin obowiązujący w chwili ich zakupu.

3. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

4. Informacje dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto.

6. W kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.05.2024 rok.

Atlas Ćwiczeń
ikonka play youtube
Wyciskanie na barki!
Właściwy trening to nie tylko powtarzanie wybranych ruchów, ale też analiza i zrozumienie tego co robimy. Nie zawsze kopiowanie utartych schematów i powielanie wzorców ma sens i niesie za sobą korzyści jakich oczekujemy.
Chcesz efektywnie trenować? Zrozumieć czemu właśnie tak powinien wyglądać Twój trening? Zrozumieć anatomiczne i biomechaniczne podstawy wysiłku siłowego? Wejdź i zapoznaj się z materiałami, które całkowicie zmienią Twoj sposób patrzenia na trening
Chcesz więcej?
ikonka play youtube
Ciężar ma znaczenie!
czas: 10:50
ikonka play youtube
Trening cardio
czas: 5:40
ikonka play youtube
Zdrowe jelita to podstawa
czas: 2:60
ikonka play youtube
Trening personalny
czas: 15:50
Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.